[Debatindlæg – Januar 2020]

Erhvervslivet – en vigtig brik i kampen mod klimaforandringer

Debatten om klimaændringer er blevet kraftigt intensiveret i løbet af de sidste få år.

Dette er sket på en baggrund af den ene varmerekord efter den anden, ekstreme vejrbegivenheder i mange dele af verden og offentliggørelsen af ​​en stribe rapporter om den globale opvarmning.

Sammen med en markant øget opmærksomhed på klimaforandringerne fra regeringer og andre indflydelsesrige beslutningstagere overalt i verden, er kampen for at begrænse klimaforandringerne og virkningerne heraf blevet en central faktor i de strategiske grundvilkår for erhvervslivet.

Også blandt befolkningerne i mange lande er kampen mod klimaforandringer blevet meget tydelig – kunderne fravælger virksomheder og produkter, der ikke lever op til kravene og medarbejdere ønsker kun at arbejde for virksomheder, der aktivt og tydeligt arbejder for at understøtte udviklingen.

Særligt udtrykker forbrugere og medarbejdere i Danmark og de øvrige skandinaviske lande stærke holdninger på denne konto – ”hjælp med at bekæmpe klimaforandringerne eller vi vender jer ryggen!”, synes at være tilgangen flere steder.

Emner som CO2-reduktioner, CO2-skatter og grønne investeringer er blevet helt naturlige diskussionsemner i dagligdagen på direktionsgangene.

Store danske og multinationale virksomheder melder ud med ambitiøse mål for CO2-reduktioner – og i mange tilfælde også CO2-neutralitet. Nogle virksomheder flytter endog hovedparten af deres forretningsmæssige fokus over til at være baseret på vedvarende energi – fra vores breddegrader er Ørsted og Equinor eksempler på dette.

Klimaaftalen ved FN’s COP 21-møde i Paris i 2015 har været et helt afgørende grundlag under den udvikling, vi har set. Alle verdens nationer mødtes for at blive enige om en plan for håndtering af problemet med drivhusgasser og klimaforandringer, og en hovedretning blev udstukket ved dette møde.

Hvordan er klimaændringer relevante for erhvervslivet?
Klimaændringerne er et globalt problem, der kræver en målrettet og global løsning, hvori både offentlige institutioner og private virksomheder må deltage aktivt.

Ligesom god ledelse og sund forretningsdrift er vigtige fundamenter for enhver virksomhed, er det nødvendigt for alle virksomhedsledere at overveje hvordan klimaændringer vil påvirke egen forretningsdrift og de tilhørende potentielle påvirkninger på virksomhedens bæredygtighedsprofil.

Så hvordan kan virksomhedsledere håndtere og agere i relation til klimaændringerne – og hvad er virkningen af ​​klimaændringer på erhvervslivet?

Klimaændringer har miljømæssige, sociale, politiske og økonomiske følger. Ekstreme og uforudsigelige vejrforhold, oversvømmelser, tørke, is der smelter og stigende havvandsstand er blandt de store udfordringer for drift af den enkelte virksomhed, ligesom det vil kunne få direkte konsekvenser for den globale handel.

Virksomheder i udviklingslande er særligt sårbare, og klimaændringerne vil i disse dele af verden kunne have en dominoeffekt på blandt andet landbrugsproduktionen og på produktion af andre varer. Eksempelvis vil reduktioner i udbuddet af landbrugsprodukter og mangel på vand kunne føre til en reduceret fødevareforsyning og dermed trusler mod fødevaresikkerheden såvel i udviklingslande og i udviklede lande.

Globale stigninger i råvarepriserne, social og politisk uro, inflation og økonomisk afmatning vil være nogle af de sandsynlige konsekvenser, og i en sådan fremtid vil også vilkårene for forretningsdrift i fx Danmark kunne blive radikalt forandret.

Virksomhederne vil møde udfordringer, som de ikke tidligere har skullet håndtere, hvis effekterne af ​​klimaændringer ikke forstås, og der ikke tages skridt hen imod passende løsninger.

Det er derfor vigtigt for alle virksomhedsledere at overveje egne forretningsmodeller og prioriteringer samt virksomhedens mulighed for at opretholde og udvikle sine mål og tiltag i relation til bæredygtighed – hvad kan klimaændringerne betyde for virksomhedens strategiske mål, for dens investeringer, for dens produktsortiment, for dens distributionskanaler, for dens risikostyring og så videre?

Skal der på sigt ske helt grundlæggende ændringer af den måde virksomheden drives på?

Hvordan opnås den bedste imødegåelse af de både negative og positive påvirkninger ​​klimaændringerne får for virksomheden – hvordan tilpasser vi os ændringerne, og hvordan kan vi drage forretningsmæssige fordele af den fremtidige udvikling?

Virksomheder og brancher er godt i gang med omstillingen… men der er lang vej at gå!
Virksomheder og organisationer verden over er i fuld gang med at gøre deres bidrag i kampen mod klimaforandringerne – men verden er stor og kompleks, og der er på mange områder et meget langt stykke vej at gå!

Grønne klimavenlige og i nogle tilfælde klimaneutrale produkter og ydelser tilbydes i stigende grad indenfor de fleste brancher.

Som et eksempel er bygge- og infrastrukturbrancherne i færd med at udvikle nye produkter, ydelser og byggemetoder, der skaber renere byer – infrastruktur til opladning af elektriske køretøj, integration af vedvarende energikilder, ”smart grids” der medvirker til at sænke energiforbruget, byggeteknologier med høj effektivitet, genanvendelse af materialer, in situ anvendelse af genbrugte materialer, optimering af transportbehovene mv. er eksempler på konkrete indsatser.

I relation til detailsektoren og forbrugerprodukter, udvikles der løbende nye grønnere klimavenlige produkter, og forbrugerne ser ud til at være parate til at betale lidt ekstra. Salget af bæredygtige klimavenlige dagligvarer vokser relativt hurtigt i både Europa og USA.

Vi ser at flere og flere nye produkter kommer til verden på grundlag af innovations- og udviklingsmetoder, hvor ”design til bæredygtighed” er indtænkt systematisk, og hvor hensynet til bæredygtighed/klima tillægges en stor vægt.

Her i januar 2020 har Microsoft forpligtet sig på både at blive klima-positiv allerede fra 2030, og desuden senest i 2050 at have indfanget alle de drivhusgasser, virksomheden samlet set har udledt siden den blev startet tilbage i 1975.

Teknologierne til at gøre dette findes ikke endnu, hvorfor Microsoft også agter at deltage i at udvikle de nødvendige teknologier. Og hvis man ikke tager meget fejl, vil der helt sikkert ligge en god stor indtjening for Microsoft – og en masse andre virksomheder over hele kloden – i at udvikle og implementere de nye løsninger.

Kampen mod klimaforandringerne bliver derved til god forretning for de virksomheder, der er tilstrækkeligt langt fremme i skoene!

EU har i december 2019 fremlagt et samlet regelsæt for hvornår en investering kan betegnes som bæredygtig, hvilket efter alt at dømme vil betyde, at gennemsigtigheden og dermed tilliden til grønne investeringer vil stige betragteligt. Dermed er det håbet, at bæredygtige investeringer vil kunne tiltrække yderligere kapital til gavn for kampen mod klimaforandringerne. Sideeffekten af dette vil formentlig desuden være, at ikke-bæredygtige investeringer vil få sværere ved at tiltrække kapital fremover – hvilket kan komme til at virke som en positiv spiral i klimakampens favør.

Kigger man på Danmark, kan opremsningen af virksomheder, der for nylig har udmeldt ambitiøse klimamål blive lang, men her er nogle få uddrag:

  • Grundfos har formuleret sit mål sådan: ”I Grundfos strategi 2025 introducerer vi en ambition om at blive klima-positive. At reducere vores CO2-fodaftryk med 50% i 2025 sammenlignet med 2008-niveauer. Grundfos vil også hjælpe vores leverandører med at reducere deres fodaftryk”.
  • Danish Crown har formuleret sit mål sådan: I 2030 vil Danish Crown have reduceret udledningen af klimagasser for hvert kilo produceret grisekød med mindst 50 procent set i forhold til 2005. Inden udgangen af 2019 vil 90 procent af de grise, der leveres til Danish Crowns danske slagterier, komme fra en landmand med bæredygtighedscertifikat. Visionen er, at kød fra Danish Crown i 2050 er produceret klimaneutralt fra jord til bord”.
  • Maersk har formuleret sit mål sådan: For at fremskynde overgangen til CO2-neutral skibsfart har Maersk i 2018 sat et nyt og ambitiøst mål om at have netto-nul CO2-emissioner fra driften i 2050”.
  • Københavns Lufthavn har formuleret sit mål sådan: CPH vil være en CO2-neutral lufthavn i 2019. Dette realiseres ved hjælp af en fortsat indsats for at reducere de emissioner, som CPH har kontrol over. I 2030 vil CPH være en emissionsfri lufthavn med emissionsfri transport til og fra lufthavnen. Dette realiseres delvist af CPHs fortsatte investering i solcellepanelsystemer og støtte til grøn konvertering af landtransport ved at forbedre opladningsinfrastrukturen for elektriske køretøjer både i og uden for lufthavnsområdet. Hele lufthavn vil være emissionsfri i 2050”.

….. det er ambitiøse mål, som disse kendte danske virksomheder sigter mod!

Hvis målene realiseres – og det er der formentlig en stor sandsynlighed for, at de gør – vil målene og de skabte forandringer gavne både virksomhederne selv og samfundet omkring dem, men målene virker tillige som en stærk inspiration for resten af erhvervslivet i og udenfor Danmark.

Store markant virksomheder fungerer på denne måde som en klar rollemodel for andre.

Vejen fremad for erhvervslivet

Opsummerende på spørgsmålet ovenfor ”Hvordan er klimaændringer relevante for erhvervslivet?”  kan man formentlig sige, at en tidlig erkendelse af de potentielle påvirkninger er helt centralt, og at en manglende erkendelse og konkret tilpasning vil kunne have store økonomiske konsekvenser for virksomheden på både kortere og længere sigt.

Det er nødvendigt for alle virksomheder at gennemføre grundige analyser og på denne baggrund opstille den rette fremadrettede forretningsstrategi, hvori klimaforandringer er tæt integreret… og som i en hel del tilfælde vil være meget forskellig fra den strategi, som virksomheden indtil nu har skabt vækst og succes ud fra.

Der ligger helt sikkert også en god stor indtjening for en masse andre virksomheder over hele kloden i at udvikle og implementere de nye løsninger, der skal bruges i kampen mod klimaforandringerne.

For de virksomheder der er tilstrækkeligt langt fremme i skoene kan klimaforandringerne således blive til god forretning!

Artikel af CSR Advisors DENMARK, januar 2020

www: https://csr-advisors.dk/
Mail: https://csr-advisors.dk/contact/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/csradvisorsdenmark/